Never a dull moment

16 januari 2011

keuze vrijheid | freedom of choice

Aan het begin van het nieuwe jaar stelde ik een twittervraag: ‘’Als de keuze van de ouders de gezondheid van hun kinderen be├»nvloedt, hoe vrij is die keuze dan?’’ Een paar mensen pikten de discussie op. Vrije keuze is een groot goed, waaraan niet mag worden getornd. Ouders hebben allemaal hun eigen opvattingen over wat goede opvoeding inhoudt en anders wil lang niet altijd zeggen beter of slechter. Aan de andere kant is er de verklaring van de rechten van het kind, die onder andere stelt dat ouders de verantwoordelijkheid hebben hun kinderen goed te verzorgen en op te voeden, alles te doen wat in hun macht ligt om te zorgen dat hun kinderen goed worden gevoed en zo gezond zijn en blijven als mogelijk is. In die verklaring krijgen overheden de taak om het de ouders mogelijk te maken deze verantwoordelijkheden uit te voeren. Het is dus misschien wel de taak van de overheid ouders ervan te overtuigen dat de keuze van de voeding van hun baby niet vrijblijvend is, want dat deze de gezondheid en in sommige gevallen zelfs het leven van hun kind kan kosten. James Akre stelt in ‘’The problem with breastfeeding’’ dat het kiezen voor borstvoeding net zo min vrijblijvend is als het aan de hand nemen van je peuter als je een drukke straat oversteekt; dat niet te doen is onverantwoordelijk, gevaarlijk en domweg stom gedrag. Aan de andere kant van het spectrum staat de agressieve directe en indirecte reclame van de fabrikanten van kunstmatige alternatieven voor borstvoeding, die de ouders het idee geven dat ze het voor het kiezen hebben en dat de opties min of meer even goed zijn. Dat de keuze voor borst of kunst meer lijkt op de keuze tussen het ene merk of het andere dan op de keuze tussen gezond en ongezond, tussen echt en namaak. Er is dus duidelijk behoefte aan meer informatie, niet aan meer promotie. Om een keuze te kunnen maken, en ja, uiteindelijk is het de keuze van de verantwoordelijke ouders hoe een kind wordt gevoed, verzorgd, gekoesterd en opgevoed, moeten ouders heel goed weten welke opties er zijn om uit te kiezen en wat van elke optie de mogelijkheden en consequenties zijn. Bij die informatie past geen verzachting van factoren om eventuele ongemakkelijke gevoelens bij de ouders te verdoezelen. Maar ook hoort erbij informatie over mogelijke andere alternatieven als de eerste keuze om een of andere reden niet mogelijk lijkt. Want de keuze blijft niet beperkt tot borstvoeding of kunstvoeding, er zijn mengvormen mogelijk, maar er zijn ook andere alternatieven, zoals afgekolfde melk, donormelk of voeden door een andere moeder. Al deze opties hebben mogelijkheden, onmogelijkheden en consequenties en die horen allemaal thuis in goede, eerlijke, feitelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie. En als dat er allemaal is, dan kunnen en mogen en moeten ouders hun keuze maken. Een vrije keuze, maar gebaseerd op volledige kennis van en inzicht in alle opties.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
At the start of the new year I posed a question on Twitter: ‘’If the choice of parents influences the health of their children, how free a choice do they have?’’ Some people picked up at the discussion. Freedom of choice is a great good, which may not be challenged. Parents all have their own ideas on what is good upbringing and different not automatically means better or worse. On the other hand there is the Declaration of Children’s Rights which, amongst other things, hold parents responsible to take good care of their children, to do everything they are capable of to feed them appropriately and keeping them as healthy and safe as they can. The Declaration holds governments responsible to make sure parents can fulfil their responsibilities. So it may be the Governments responsibility to make parents know that the choice of infant feeding is not as free as they might like to think, but that it can affect the health and in some cases even the life of their children. James Akre points out in his ‘’The problem with breastfeeding’’ that ‘’ …  it's roughly equivalent to the role that choice plays in deciding whether to hold a small child's hand as we cross a busy street together, [...] we hold a small child's hand when crossing street, because we know [...] that doing otherwise is redeemably irresponsible, dangerous, culpable and downright stupid.’’ At the other end of the spectrum we find the aggressive, both direct and indirect, marketing by the manufacturers of artificial breastfeeding substitutes, who try hard and often successfully to convince parents that they are the ones to decide and that the options to choose from are more or less equal. They make it seem as if the choice of infant feeding is more like the choice between this brand or that one, then between healthy and unhealthy, real or fake. It is obvious that there is need for more information, not for more promotion. To be able to make a choice, and, yes, eventually it is the choice of the parents how their child will be fed, nurtured and raised, parents need to know exactly which options are available and what the possibilities and consequences of each of those options may be. In this information is no place for softening of factors that might cause feelings of uneasiness in parents. And information needs to be included about alternatives if the first choice seems not to be possible. Because the choices are not restricted to only breast or formula, there are possibilities like combinations or expressed milk, donor milk or wet-/cross nursing. All these options have possibilities, restrictions and consequences all of these have their places in honest, good and scientifically based information. And with all that in place parents can, must and will make their own choices. Free choices, but based upon full knowledge and understanding of all options.