Never a dull moment

21 december 2009

Grenzenloos jong | Borderless YoungDe eeuwige jeugd – Cleopatra zocht hem al door te baden in ezelinnenmelk. Veel hielp het niet. In onze tijd en cultuur lukt het al een stuk beter met zalfjes en operaties, maar vooral door kleding en gedrag. Nou, wannabe jong toch in elk geval. Vrouwen blijven meisjes met vriendinnetjes en mannen blijven jongens met onbehaarde torso’s. Waar in voorgaande eeuwen kinderen miniatuur uitvoeringen van volwassenen waren, zo zijn vrouwen boven de 20 tegenwoordig uit de kluiten gewassen schoolmeisjes. Inherent aan het blijven steken bij jong en puberaal is dat alles vooral leuk moet zijn en je persoonlijke behoeften moet bevredigen. Nou zou dat allemaal nog niet zo erg zijn, ware het niet dat dat voor veel mensen ook blijft gelden als zij kinderen krijgen die moeten worden verzorgd en opgevoed. Ook dat moet vooral voor de ouders leuk zijn, niet te veel persoonlijke inzet kosten en veel persoonlijke bevrediging geven. Financieel mag het wel wat kosten, want dan heb je ook wat. Opvoeden wordt dan dat wat je doet om je kind een ‘’fantastische jeugd’’ te geven, waarbij het kind vooral leert voor zichzelf op te komen en je moeder je beste vriendin is. Volgens sommige onderzoekers heeft dat geleid tot een ‘’grenzeloze generatie’’ (Lampert en Spangenberg, uitg. Nieuw Amsterdam 2009). Eén uiting van de grenzeloosheid heeft de vorm van een 14 jarig meisje dat de drammerig de hele wereld op zijn kop zet omdat zij kost wat kost in haar eentje op een zeilboot de wereld rond wil. Kan ze dat? Zeiltechnisch vast wel. Heeft ze het nodig? Nee, niet echt. Wat zij nodig heeft zijn duidelijke grenzen waarbinnen zij zich sociaal, emotioneel en intellectueel kan voorbereiden op volwassen worden. Echt volwassen, met een goed ontwikkeld gevoel voor verantwoordelijkheid. En dat doe je door als puber te dromen van heldendaden en heroïsche tochten, je af te zetten tegen die ‘’achterlijke volwassenen’’ die je altijd alles verbieden wat leuk is en goed je best te doen op school, zodat je een vak kan leren en jezelf onderhouden.
En wat heeft dat nu met mij als borstvoeding deskundige te maken? Wel die grenzen beginnen al als het kind nog niet geboren is: zeer duidelijke, onwrikbare, fysieke grenzen. Maar ook na de geboorte heeft een kind al gelijk grenzen nodig, in het begin vooral ook fysiek en vooral in de vorm van het lichaam van zijn moeder. Verder is alles wat het kleine kind ‘’wil’’ ook precies wat hij ‘’nodig heeft’’. Elke keer als hij de borst ‘’wil’’, heeft hij hem ook echt nodig: voor eten, voor drinken, voor liefde en nabijheid. Vijf, tien, twintig keer en morgen meer. Maar naarmate het kind groeit en zich ontwikkelt, gaat het dingen willen die het niet echt nodig heeft of die zelfs schadelijk zijn. En dan worden de grenzen die ouders stellen minder fysiek, dan komt het opvoeden om de hoek kijken. Opvoeden met liefde, echte liefde, geen apenliefde met veel cadeautjes en alles goed vinden. Onvoorwaardelijke liefde, maar geen grenzenloze liefde. Want die grenzen heeft een kind nodig, in de peuterpuberteit en in de echte puberteit. Waartegen kan hij zich anders afzetten?
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Youth for ever – Cleopatra tried to get it by bathing in asses milk. It didn’t work out, really. In our time and place it works a bit better by using creams and operations, but especially bij beahviour and clothing. Well, kinda works anyway. Women stay girls with girly friends and men stay boys with hairless chests. While in ages gone by children where miniature adults, nowadays women above 20 remain oversized schoolgirls. Inherent in getting stuck in adolescence is that everything needs to be fun and satisfying personal needs. That shouldn’t be that big a problem, if it would not persist once children the need to be fed, cared for and brought up come into the picture. Bringing up children needs to be fun for parents, not take too much personal commitment and give lots of personal satisfaction. It may cost some money, but that pays off. Bringing up children is about giving them a ‘marvelous childhood’’, teaching her to stand for her rights and mom is her best friend. According to some researchers this led to borderless generation (Lampert en Spangenberg, publ. Nieuw Amsterdam 2009). One example of this borderlessnes is a 14 year old girl that as frantic about solo sailing around the world. Can she do that? Sure, sail-wise she will have the skills. But does she need it? No way, she doesn’t. What she needs are borders and boundaries within she will be able to develop socially, emotionally and intellectually towards adulthood. To be a real adult, with a fair sense of responsibilities. Adolescent way to reach that is by being frantic about borders and boundaries, and stupid parents who deny you everything fun and by working hard at school to learn a profession and maintain oneself.
And what has all this t do with me, the breastfeeding specialist? Well, those boundaries start way before birth, in a very physical way. After birth the child needs borders and boundaries, again in a very physical, bodily way, to be precise, mom’s body. All this little one wants is what he needs. Every time he ‘’wants’’ the breast he needs it. Once, ten, twenty times and more tomorrow. But while developing into toddlerhood and beyond what he wants will not stay what he needs al the time. Then the borders are less physically and start being real upbringing stuff. Child rearing with love, real love, not the monkey love with lots of things and presents. Unrestricted love, but not borderless love. For borders, that’s what children really need and keep needing. Borders to kick at and try to stretch in toddler and adolescent years. What else is there to kick at and stretch?

4 augustus 2009

komkommertijd


In de journalistieke wereld heet de zomer ook wel komkommertijd. Niet veel nieuws, de lezers grotendeels op vakantie - tijd voor wat onzinverhalen. Zoals dat over de Internationale Wereld Borstvoeding Week (WBW). Zowel in de papieren als de virtuele media verhalen over het nut van borstvoeding voor die zielige kindjes in de Derde Wereld. Het thema van de Internationale WBW gaat over zuigelingenvoeding in noodsituaties: borstvoeding als overlevingspakket voor de meest kwetsbaren in de getroffen samenleving. Dat kan de Derde Wereld zijn, maar ook alle ander werelden waar natuurrampen, oorlogen en andere noodsituaties kunnen voorkomen. Zelfs een kilometerslange file op de Route du Soleil is een noodsituatie voor een gezin met jonge kinderen. (nee ik ga niet beginnen aan de discussie waarom je dan uitgerekend met je kinderen die kant op wilt op het moment dat miljoenen anderen dat ook willen)
Deze manier van berichtgeving suggereert weer dat borstvoeding eigenlijk alleen voor de zielige kindjes in arme delen van de wereld van belang is. Wij hebben immers de door wetenschappers en dokters gesponsorde vervangingsmiddelen voor moedermelk. Feit is natuurlijk dat ook in onze onmatig welvarende maatschappij kinderen baat hebben bij borstvoeding en dat het zelfs ook hier levensreddend kan zijn. Maar in elk geval altijd de moeite waard.
Borstvoeding, de moeite waard is dan ook het thema van de WBW in Nederland, die net als in veel Europese landen niet in de komkommertijd wordt gevierd, maar in week 40. Zou de landelijke pers dan ook nog een gaatje kunnen vinden in de berichtgeving? En, wishful thinking, daar dan ook nog op een eerlijke manier over berichten?
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
In Dutch journalism summertime is referred to as Cucumbertime . Not much news to cover, most readers celebrating vacation – time for some non-sense stories. Like the one about the International World Breastfeeding Week(WBW). Both in paper and virtual media the same story about the need for breastfeeding for pitiful children in the Third World. WBW theme is about infant feeding in emergencies: breastfeeding as survival package for the most vulnerable ones in regions struck by disasters of any kind. Sure, that can be The Third World, with all of its wars and natural disasters. But it can also be a miles long traffic jam on the Route du Soleil with a car full of young kids. (no, I won’t go into the discussion of why on earth one would be willing to go exactly there with kids at the exact same time as millions of others)
This kind of journalism suggest again that breastfeeding is of need for the woeful little children in needy areas only. Don’t we have the scientists and doctors sponsored replacements foods for our precious ones? Fact is, of course, that even our exorbitantly supplied society children will benefit from breastfeeding and that it can even here be lifesaving to breastfeed a child. Anyway, always worth the trouble.
And that will be the Dutch WBW theme, that will be celebrated not in Cucumbertime, but in week 40 as in many other European countries. Wonder if the press will find a little spot for commenting on then. And, wishful thinking, publish about WBW in a decent and honest way?

21 juli 2009

Borstvoeding en feminisme; Dettweyler

Deze keer geen schrijfsel van mij, maar een verwijzing naar een blog van Morgan Gallagher: Is breastfeeding advocacy anti-feminist? An essay by Katherine A. Dettwyler Een heel lang stuk, maar zeker het lezen waard.
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
This time no product of my mind and keyboard, but a link to a blog from Morgan Gallagher: Is breastfeeding advocacy anti-feminist? An essay by Katherine A. Dettwyler A long read, but worthy of the efford taken.

31 mei 2009

Examen kriebels - exam itches


Eindexamentijd - veel te lekker weer om binnen te zitten ploeteren, zonde om al die vrije dagen studerend door te brengen. Reden genoeg tot klagen, al is het maar over de vragen, de lengte van het examen en de examen omstandigheden in de gymzaal. De scholierenvakbond Laks registreert als vanouds de klachten. Veel klachten dit jaar gaan over het examen Nederlands voor VWO, met een onhandig gekozen tekst, moeilijke vragen in vergelijking met voorgaande jaren en mogelijk zelfs spelfouten. Het examen scheikunde komt er bij Laks genadig vanaf, maar daar is nu juist inhoudelijk erg veel mis mee. Examenvragen voor voortgezet onderwijs worden vastgesteld door CEVO, Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven, maar ze stelt de vragen niet zelf op, dit is uitbesteed aan Cito. De CEVO werkt met een hoge mate van zelfstandigheid onder de eindverantwoordelijkheid van de minister. Voor het opstellen van examenvragen wordt regelmatig gebruikt gemaakt van bestaande teksten van kranten, politiek en industrie. En dat is waar het fout kan gaan. Met de gekozen teksten voor scheikunde ging het dus fout. Ernstig fout. Een kwart van het examen scheikunde VWO werd opgehangen aan een commerciële tekst van een grote fabrikant over kunstmatige voeding voor kwetsbare, te vroeg geboren, zuigelingen.
De Nederlandse overheid verleent lippendienst aan een gezonde start voor de burgers van morgen: borstvoeding. Ze ondertekende alle resoluties en appendices van de WHO en Unicef over het bevorderen, beschermen en ondersteunen van borstvoeding en het weren van reclame voor alles wat die bevordering, bescherming en ondersteuning tegenwerkt. In dat kader is er een verbeterde Arbeidswetregeling getroffen die het moeders mogelijk maakt om tijdens werktijd hun kind de borst te even of hun melk te kolven. Dat is mooi, daar kan een moeder wat mee, mits natuurlijk de uitvoering ervan is zeker gesteld. Daarnaast is een halfslachtige poging gedaan om de reclame aan banden te leggen, maar daarbij is de wetgever blijven steken in standaardmelken #1 en mag er vrolijk en agressief reclame gemaakt worden voor dieetvoeding, speciale voeding, voeding voor na de eerste zes maanden en flessen en spenen. De bevordering van borstvoeding is in handen gegeven van het semi-commerciële Voedingscentrum en de ondersteuning in handen van de zorgvelerleners. Extra geld of opleiding hiervoor of gespecialiseerde (lactatiekundige) zorg in het standaard zorgverzekeringspakket is volgens de minister niet nodig, alle klachten van ouders en onderzoeken van TNO dat het aan die ondersteuning van de zorg nog al eens schort ten spijt.
En nu dus dat examen. Pure reclame voor kunstmatige zuigelingevoeding voor de meest kwetsbare zuigelingen, gericht op de ouders, wetenschappers en zorgverleners van morgen. Gratis reclame voor die fabrikant, die hard op weg is om 's werelds grootste overtreder van de WHO Code voor het aan banden leggen van dit soort reclame te worden. Gratis reclame gegeven door een onder auspiciën van de minister werkende instelling.
Onbenulligheid van de opstellers? Liggen de ministeries zo ver uit elkaar dat zij van elkaar niet (hoeven te) weten wat ze doen en beloven? Of werkt de industriële lobby ook voorbij de wandelgangen van Den Haag en Brussel?

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

End of term exams - weather is way to nice to sit insite and study, what a waist to spent these sunny days studying. Reasons enough to start complaining - about anything like the exam questions, the length of the exam, and the conditions in the make-shift examroom: the schoolgym. The Junior and Senior Highschool Students Union, Laks, is the place to dump complaints about exams for the last 20 years and this years harvest is overwhelming. Many focussed on the test for Dutch language and literature, which had a somewhat unluckily chosen text, questions of a more difficult level then previous years and probably some spelling mistakes. Chemistry seemed fine according to complaints received at Laks, but that went way out of scope on subject of 1 of 4 parts. Exam questions for High School Exams are defined by CEVO, Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven, a semi independant organisation under the responsability of the Ministry of Education. The actual writing of exams is delegated to Cito. In preparing the exams often existing texts from newspapers, politican parties and industry are used. And that is an opportunity for mistakes. In the chemistry exam this where it went wrong. Really wrong. One out of four of the multi question questions was based on a commercial text from a multinational producer of infant formulae for the most vulnable, pramture, infants.
The Dutch government is paying lipservice to the healthy start of tomorrows citizens: breastfeeding. She signed all WHO and Unicef resolutions ans annexes about the promotion, protection and support of breastfeeding and the defence against marketing for all that will endanger this promotion, protection and support. A law was made to make it possible for working moms to breastfeed or express their milk during paid working hours. That's a good thing for a mom, if, ofcourse, it works out at the workfloor as planned. And even a sloppy attempt was made to reduce marketing, but that one got stuck after banning marketing for standard #1 formulae, which left the way wide open for the promotion of special needs, #2 and #3 formulae, bottles and teats.. The promotion of breastfeeding was handed over to the semi-commercial Nutrition Centre and the support to the health care system. According to the Minister extra money or education, or specialised (lactation consultant) breastfeeding care is not needed, allthought complaints from parents and recent research points out that that is not working.
And now, to top it up, the chemistry exam. Plain, clear marketing for formula for the most vulnarable infants, aimed at the parents, scientists and health workers of tomorow. Free marketing for the ,anufacteror, who is heading to beccoming the world's #1 WHO Infant Formula Marketing Code Violator. Free marketing given by an intitution that works under the auspicion of the Ministry.
Plain stupidness of the exam writers? Are ministries so far apart that they do not (need to) know what each of them does and promises? Or is the industrial lobby working way beyond the corridors of The Hague and Brussels?

6 maart 2009

Borstvoeding verdient hulp – breastfeeding deserves help

Hoewel borstvoeding een aangeboren vermogen is van vrijwel elke vrouw die een kind baart, is het wel een aangeleerde vaardigheid. Eigenlijk een afgekeken vaardigheid. Vrouwen die in hun kindertijd blootstaan aan beelden van vrouwen die kinderen borstvoeding geven, boren hun instinctieve vermogens makkelijker aan dan vrouwen die nog een kind aan de borst zagen. Voor die laatste groep vrouwen is hulp, steun en informatie van groot belang, zowel als voorbereiding als in de eerste tijd na de geboorte. Meerdere onderzoeken geven aan dat een flink deel van de vrouwen die voortijdig (dat wil zeggen eerder dan zij hadden gepland) stoppen met het geven van borstvoeding dat doen omdat zij onvoldoende steun van de hen begeleidende zorgverleners krijgen. Dit is een belangrijke boodschap voor een overheid die zegt borstvoeding te ondersteunen en promoten en dit alleen doet door het Voedingscentrum een subsidie voor promotie te geven en paar wijdmazige wetten te stellen. Meer kinderen langer borstvoeding lukt pas als de zorg beter kan informeren en begeleiden wanneer de keuze voor borstvoeding is gemaakt. Overheid: zorg dat borstvoeding en de begeleiding daarbij een hoge prioriteit krijgt in de opleiding van alle zorgverleners die werken met zwangeren en jonge gezinnen. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Although breastfeeding is an inborn capability of every woman giving birth, it is skill to be learned. Best learned by living within a social surrounding that includes breastfeeding mothers. Birthing women that did not live in such environment have a hard time starting breastfeeding. They need lots of support, information and help to get breastfeeding started and established. Multiple research studies indicate that lack of professional support from health care providers is a major reason for the premature cessation (that is to say – before they intended to) of breastfeeding. This is an important message to a government who says to support and promote breastfeeding and does so by giving limited grants for promotion to the Nutrition Centre And by putting some wide-mazed laws in effect. More children longer at breast fed will only come true if the health care system can better advise, support and assist when the breastfeeding choice is made. Government: make sure breastfeeding and breastfeeding counseling get the highest priority in the curricula of all schools for health care professionals to work with pregnant women and young families.

11 januari 2009

facebook

Facebook, een internet medium voor het delen van ervaringen, het maken van nieuwe en terugvinden van oude vrienden, ligt zwaar onder vuur vanwege het rigide porno beleid. Alle foto's met een stukje tepelhof of tepel erop zijn namelijk in facebook-ogen porno, ook als het overduidelijk is dat er gewoon een kind borstvoeding krijgt. Net als schoonheid zit kennelijk ook vulgariteit en perversie vooral in de ogen van de toeschouwer. Hoe verdraait moet je geest werken wanneer alles waaraan je kan denken bij het zien van een kind aan de borst seks is, en wel een misselijkmakende vorm van seks.
En wat schets dan de verbazing dat hetzelfde facebook kennelijk kindermishandeling niet afstotelijk vindt. Verontruste gebruikers hebben een groep opgericht tegen dit misbruik van facebook.
Facebook - net de gewone wereld
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Facebook, the internet medium for sharing of experiences, making new and recovering old friends, is under heavy fire for its rigid porn policy. All pictures with just a little bit of areola or nipple showing are, in facebook-eyes labeled as porn, even if obviously only showing a child breastfeeding. Like beauty, perversity seems to be in the viewers’ eye. How thorn a mind must be when anything one can think of when seeing a child breastfeeding is sex, and a nausea inducing form of sex to be precise.
And how weird is it that facebook does not seem to see anything wrong with child abuse being publicly promoted. Worried facebook users felt the urge to start a group to oppose to this misuse of facebook.
Facebook – just like the real world.