Never a dull moment

31 mei 2009

Examen kriebels - exam itches


Eindexamentijd - veel te lekker weer om binnen te zitten ploeteren, zonde om al die vrije dagen studerend door te brengen. Reden genoeg tot klagen, al is het maar over de vragen, de lengte van het examen en de examen omstandigheden in de gymzaal. De scholierenvakbond Laks registreert als vanouds de klachten. Veel klachten dit jaar gaan over het examen Nederlands voor VWO, met een onhandig gekozen tekst, moeilijke vragen in vergelijking met voorgaande jaren en mogelijk zelfs spelfouten. Het examen scheikunde komt er bij Laks genadig vanaf, maar daar is nu juist inhoudelijk erg veel mis mee. Examenvragen voor voortgezet onderwijs worden vastgesteld door CEVO, Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven, maar ze stelt de vragen niet zelf op, dit is uitbesteed aan Cito. De CEVO werkt met een hoge mate van zelfstandigheid onder de eindverantwoordelijkheid van de minister. Voor het opstellen van examenvragen wordt regelmatig gebruikt gemaakt van bestaande teksten van kranten, politiek en industrie. En dat is waar het fout kan gaan. Met de gekozen teksten voor scheikunde ging het dus fout. Ernstig fout. Een kwart van het examen scheikunde VWO werd opgehangen aan een commerciële tekst van een grote fabrikant over kunstmatige voeding voor kwetsbare, te vroeg geboren, zuigelingen.
De Nederlandse overheid verleent lippendienst aan een gezonde start voor de burgers van morgen: borstvoeding. Ze ondertekende alle resoluties en appendices van de WHO en Unicef over het bevorderen, beschermen en ondersteunen van borstvoeding en het weren van reclame voor alles wat die bevordering, bescherming en ondersteuning tegenwerkt. In dat kader is er een verbeterde Arbeidswetregeling getroffen die het moeders mogelijk maakt om tijdens werktijd hun kind de borst te even of hun melk te kolven. Dat is mooi, daar kan een moeder wat mee, mits natuurlijk de uitvoering ervan is zeker gesteld. Daarnaast is een halfslachtige poging gedaan om de reclame aan banden te leggen, maar daarbij is de wetgever blijven steken in standaardmelken #1 en mag er vrolijk en agressief reclame gemaakt worden voor dieetvoeding, speciale voeding, voeding voor na de eerste zes maanden en flessen en spenen. De bevordering van borstvoeding is in handen gegeven van het semi-commerciële Voedingscentrum en de ondersteuning in handen van de zorgvelerleners. Extra geld of opleiding hiervoor of gespecialiseerde (lactatiekundige) zorg in het standaard zorgverzekeringspakket is volgens de minister niet nodig, alle klachten van ouders en onderzoeken van TNO dat het aan die ondersteuning van de zorg nog al eens schort ten spijt.
En nu dus dat examen. Pure reclame voor kunstmatige zuigelingevoeding voor de meest kwetsbare zuigelingen, gericht op de ouders, wetenschappers en zorgverleners van morgen. Gratis reclame voor die fabrikant, die hard op weg is om 's werelds grootste overtreder van de WHO Code voor het aan banden leggen van dit soort reclame te worden. Gratis reclame gegeven door een onder auspiciën van de minister werkende instelling.
Onbenulligheid van de opstellers? Liggen de ministeries zo ver uit elkaar dat zij van elkaar niet (hoeven te) weten wat ze doen en beloven? Of werkt de industriële lobby ook voorbij de wandelgangen van Den Haag en Brussel?

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

End of term exams - weather is way to nice to sit insite and study, what a waist to spent these sunny days studying. Reasons enough to start complaining - about anything like the exam questions, the length of the exam, and the conditions in the make-shift examroom: the schoolgym. The Junior and Senior Highschool Students Union, Laks, is the place to dump complaints about exams for the last 20 years and this years harvest is overwhelming. Many focussed on the test for Dutch language and literature, which had a somewhat unluckily chosen text, questions of a more difficult level then previous years and probably some spelling mistakes. Chemistry seemed fine according to complaints received at Laks, but that went way out of scope on subject of 1 of 4 parts. Exam questions for High School Exams are defined by CEVO, Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven, a semi independant organisation under the responsability of the Ministry of Education. The actual writing of exams is delegated to Cito. In preparing the exams often existing texts from newspapers, politican parties and industry are used. And that is an opportunity for mistakes. In the chemistry exam this where it went wrong. Really wrong. One out of four of the multi question questions was based on a commercial text from a multinational producer of infant formulae for the most vulnable, pramture, infants.
The Dutch government is paying lipservice to the healthy start of tomorrows citizens: breastfeeding. She signed all WHO and Unicef resolutions ans annexes about the promotion, protection and support of breastfeeding and the defence against marketing for all that will endanger this promotion, protection and support. A law was made to make it possible for working moms to breastfeed or express their milk during paid working hours. That's a good thing for a mom, if, ofcourse, it works out at the workfloor as planned. And even a sloppy attempt was made to reduce marketing, but that one got stuck after banning marketing for standard #1 formulae, which left the way wide open for the promotion of special needs, #2 and #3 formulae, bottles and teats.. The promotion of breastfeeding was handed over to the semi-commercial Nutrition Centre and the support to the health care system. According to the Minister extra money or education, or specialised (lactation consultant) breastfeeding care is not needed, allthought complaints from parents and recent research points out that that is not working.
And now, to top it up, the chemistry exam. Plain, clear marketing for formula for the most vulnarable infants, aimed at the parents, scientists and health workers of tomorow. Free marketing for the ,anufacteror, who is heading to beccoming the world's #1 WHO Infant Formula Marketing Code Violator. Free marketing given by an intitution that works under the auspicion of the Ministry.
Plain stupidness of the exam writers? Are ministries so far apart that they do not (need to) know what each of them does and promises? Or is the industrial lobby working way beyond the corridors of The Hague and Brussels?