Never a dull moment

6 maart 2009

Borstvoeding verdient hulp – breastfeeding deserves help

Hoewel borstvoeding een aangeboren vermogen is van vrijwel elke vrouw die een kind baart, is het wel een aangeleerde vaardigheid. Eigenlijk een afgekeken vaardigheid. Vrouwen die in hun kindertijd blootstaan aan beelden van vrouwen die kinderen borstvoeding geven, boren hun instinctieve vermogens makkelijker aan dan vrouwen die nog een kind aan de borst zagen. Voor die laatste groep vrouwen is hulp, steun en informatie van groot belang, zowel als voorbereiding als in de eerste tijd na de geboorte. Meerdere onderzoeken geven aan dat een flink deel van de vrouwen die voortijdig (dat wil zeggen eerder dan zij hadden gepland) stoppen met het geven van borstvoeding dat doen omdat zij onvoldoende steun van de hen begeleidende zorgverleners krijgen. Dit is een belangrijke boodschap voor een overheid die zegt borstvoeding te ondersteunen en promoten en dit alleen doet door het Voedingscentrum een subsidie voor promotie te geven en paar wijdmazige wetten te stellen. Meer kinderen langer borstvoeding lukt pas als de zorg beter kan informeren en begeleiden wanneer de keuze voor borstvoeding is gemaakt. Overheid: zorg dat borstvoeding en de begeleiding daarbij een hoge prioriteit krijgt in de opleiding van alle zorgverleners die werken met zwangeren en jonge gezinnen. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Although breastfeeding is an inborn capability of every woman giving birth, it is skill to be learned. Best learned by living within a social surrounding that includes breastfeeding mothers. Birthing women that did not live in such environment have a hard time starting breastfeeding. They need lots of support, information and help to get breastfeeding started and established. Multiple research studies indicate that lack of professional support from health care providers is a major reason for the premature cessation (that is to say – before they intended to) of breastfeeding. This is an important message to a government who says to support and promote breastfeeding and does so by giving limited grants for promotion to the Nutrition Centre And by putting some wide-mazed laws in effect. More children longer at breast fed will only come true if the health care system can better advise, support and assist when the breastfeeding choice is made. Government: make sure breastfeeding and breastfeeding counseling get the highest priority in the curricula of all schools for health care professionals to work with pregnant women and young families.